• Users Online: 4020
  • Home
  • Print this page
  • Email this page
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
  Access statistics : Table of Contents
   2013| 5th May  | Volume 8 | Issue 13  
    Online since July 4, 2013

 
 
  Archives   Previous Issue   Next Issue   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Viewed PDF Cited
ORIGINAL ARTICLES
Inhibition of inflammatory mediator release from microglia can treat ischemic/hypoxic brain injury
Huaibo Wang, Weitao Guo, Hongliang Liu, Rong Zeng, Mingnan Lu, Ziqiu Chen, Qixian Xiao
5th May 2013, 8(13):1157-1168
  3,813 488 -
Communicating with the non-dominant hemisphere: Implications for neurological rehabilitation
Fabricio Ferreira de Oliveira, Sheilla de Medeiros Correia Marin, Paulo Henrique Ferreira Bertolucci
5th May 2013, 8(13):1236-1246
  2,784 273 -
Are bone marrow regenerative cells ideal seed cells for the treatment of cerebral ischemia?
Yi Li, Xuming Hua, Fang Hua, Wenwei Mao, Liang Wan, Shiting Li
5th May 2013, 8(13):1201-1209
  2,503 159 -
Rho kinase: A new target for treatment of cerebral ischemia/reperfusion injury
Qinghong Cui, Yongbo Zhang, Hui Chen, Jimei Li
5th May 2013, 8(13):1180-1189
  1,905 289 -
Are human dental papilla-derived stem cell and human brain-derived neural stem cell transplantations suitable for treatment of Parkinson's disease?
Hyung Ho Yoon, Joongkee Min, Nari Shin, Yong Hwan Kim, Jin-Mo Kim, Yu-Shik Hwang, Jun-Kyo Francis Suh, Onyou Hwang, Sang Ryong Jeon
5th May 2013, 8(13):1190-1200
  1,898 199 -
Stem cell properties and neural differentiation of sheep amniotic epithelial cells
Xuemin Zhu, Xiumei Wang, Guifang Cao, Fengjun Liu, Yinfeng Yang, Xiaonan Li, Yuling Zhang, Yan Mi, Junping Liu, Lingli Zhang
5th May 2013, 8(13):1210-1219
  1,710 203 -
Does closure of acid-sensing ion channels reduce ischemia/reperfusion injury in the rat brain?
Jie Wang, Yinghui Xu, Zhigang Lian, Jian Zhang, Tingzhun Zhu, Mengkao Li, Yi Wei, Bin Dong
5th May 2013, 8(13):1169-1179
  1,530 255 -
Hyperbaric oxygen treatment promotes neural stem cell proliferation in the subventricular zone of neonatal rats with hypoxic-ischemic brain damage
Zhichun Feng, Jing Liu, Rong Ju
5th May 2013, 8(13):1220-1227
  1,437 193 -
Angiotensinogen gene polymorphism and ischemic stroke in East Asians: A meta-analysis
Sheng Wang, Rong Zeng, Limin Lei, Jinsong Huang
5th May 2013, 8(13):1228-1235
  1,291 166 -
Feedback
Subscribe