• Users Online: 8241
  • Home
  • Print this page
  • Email this page
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
  Access statistics : Table of Contents
   2013| 5th December  | Volume 8 | Issue 34  
    Online since January 15, 2014

 
 
  Archives   Previous Issue   Next Issue   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Viewed PDF Cited
TECHNIQUE AND METHOD ARTICLES: BASIC RESEARCH IN NEURAL REGENERATION
Establishing a rat model of spastic cerebral palsy by targeted ethanol injection
Yadong Yu, Liang Li, Xinzhong Shao, Fangtao Tian, Qinglu Sun
5th December 2013, 8(34):3255-3262
  2,517 219 -
Decreased frontal lobe function in people with Internet addiction disorder
Jun Liu, Fatema Esmail, Lingjiang Li, Zhifeng Kou, Weihui Li, Xueping Gao, Zhiyuan Wang, Changlian Tan, Yan Zhang, Shunke Zhou
5th December 2013, 8(34):3225-3232
  2,017 166 -
RESEARCH AND REPORT ARTICLES: FOCUS ON STROKE AND NEURAL REGENERATION
Puerarin partly counteracts the inflammatory response after cerebral ischemia/reperfusion via activating the cholinergic anti-inflammatory pathway
Xiaojie Liu, Zhigang Mei, Jingping Qian, Yongbao Zeng, Mingzhi Wang
5th December 2013, 8(34):3203-3215
  1,682 141 -
Pretreatment with scutellaria baicalensis stem-leaf total flavonoid prevents cerebral ischemia- reperfusion injury
Shumin Zhao, Wei Kong, Shufeng Zhang, Meng Chen, Xiaoying Zheng, Xiangyu Kong
5th December 2013, 8(34):3183-3192
  1,539 147 -
Phosphorylation of tau protein over time in rats subjected to transient brain ischemia
Bo Song, Qiang Ao, Zhen Wang, Weiqiang Liu, Ying Niu, Qin Shen, Huancong Zuo, Xiufang Zhang, Yandao Gong
5th December 2013, 8(34):3173-3182
  1,225 138 -
Total flavonoid of Litsea coreana leve exerts anti-oxidative effects and alleviates focal cerebral ischemia/reperfusion injury
Shuying Dong, Xuhui Tong, Jun Li, Cheng Huang, Chengmu Hu, Hao Jiao, Yuchen Gu
5th December 2013, 8(34):3193-3202
  1,192 112 -
Huoxue Rongluo Tablet reduces matrix metalloproteinase-9 expression in infarcted brain tissue
Desheng Zhou, Mei Li, Hua Hu, Yao Chen, Yang Yang, Jie Zhong, Lijuan Liu
5th December 2013, 8(34):3216-3224
  1,042 108 -
TECHNIQUE AND METHOD ARTICLES: BASIC RESEARCH IN NEURAL REGENERATION
Oxygen-glucose deprivation of neurons transfected with toll-like receptor 3-siRNA
Guiyun Cui, Xiaopeng Wang, Xinchun Ye, Jie Zu, Kun Zan, Fang Hua
5th December 2013, 8(34):3233-3240
  954 95 -
Mechanisms underlying the beneficial effects of Kaiyu Granule for depression
Xi Jin, Yidan Zhang, Qiaoying Li, Jianjun Zhao
5th December 2013, 8(34):3241-3248
  897 108 -
Fetal umbilical vein transplantation for the repair of middle cerebral artery injury
Xuhui Hou, Yi Yuan, Jian Yin, Songbai Yang, Lili Xie, Shiji Wang
5th December 2013, 8(34):3249-3254
  819 86 -
Feedback
Subscribe