• Users Online: 3775
  • Home
  • Print this page
  • Email this page
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
  Citation statistics : Table of Contents
   2014| 15th March  | Volume 9 | Issue 6  
    Online since May 15, 2014

 
 
  Archives   Previous Issue   Next Issue   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Cited Viewed PDF
RESEARCH AND REPORTS
Factors predicting sensory and motor recovery after the repair of upper limb peripheral nerve injuries
Bo He, Zhaowei Zhu, Qingtang Zhu, Xiang Zhou, Canbin Zheng, Pengliang Li, Shuang Zhu, Xiaolin Liu, Jiakai Zhu
15th March 2014, 9(6):661-672
DOI:10.4103/1673-5374.130094  PMID:25206870
  64 10,450 955
INVITED REVIEW
Mechanisms of secondary degeneration after partial optic nerve transection
Hong-Ying Li, Yi-Wen Ruan, Chao-Ran Ren, Qi Cui, Kwok-Fai So
15th March 2014, 9(6):565-574
DOI:10.4103/1673-5374.130093  PMID:25206855
  36 3,996 798
PERSPECTIVES
Dental pulp stem cells, a paracrine-mediated therapy for the retina
Ben Mead, Ann Logan, Martin Berry, Wendy Leadbeater, Ben A Scheven
15th March 2014, 9(6):577-578
DOI:10.4103/1673-5374.130089  PMID:25206857
  17 3,212 589
TECHNICAL UPDATES
Heat shock protein 90 is a potential therapeutic target for ameliorating skeletal muscle abnormalities in Parkinson's disease
Nour Erekat, Ahed Al-Khatib, Muhammed Al-Jarrah
15th March 2014, 9(6):616-621
DOI:10.4103/1673-5374.130105  PMID:25206864
  12 2,154 262
RESEARCH AND REPORTS
Sciatic nerve repair using adhesive bonding and a modified conduit
Xiangdang Liang, Hongfei Cai, Yongyu Hao, Geng Sun, Yaoyao Song, Wen Chen
15th March 2014, 9(6):594-601
DOI:10.4103/1673-5374.130099  PMID:25206861
  10 2,757 450
CLINICAL PRACTICE
APOE and APOC1 gene polymorphisms are associated with cognitive impairment progression in Chinese patients with late-onset Alzheimer's disease
Qin Zhou, Dantao Peng, Xinrui Yuan, Zeping Lv, Shenghang Pang, Wenyu Jiang, Chuyu Yang, Xiaohong Shi, Guofang Pang, Yige Yang, Haiqun Xie, Wandong Zhang, Caiyou Hu, Ze Yang
15th March 2014, 9(6):653-660
DOI:10.4103/1673-5374.130117  PMID:25206869
  9 3,301 510
RESEARCH AND REPORTS
Rapamycin promotes Schwann cell migration and nerve growth factor secretion
Fang Liu, Haiwei Zhang, Kaiming Zhang, Xinyu Wang, Shipu Li, Yixia Yin
15th March 2014, 9(6):602-609
DOI:10.4103/1673-5374.130101  PMID:25206862
  9 2,108 397
TECHNICAL UPDATES
Baicalin suppresses iron accumulation after substantia nigra injury: relationship between iron concentration and transferrin expression
Chunyan Guo, Xin Chen, Pei Xiong
15th March 2014, 9(6):630-636
DOI:10.4103/1673-5374.130108  PMID:25206866
  6 2,123 348
EVIDENCE-BASED MEDICINE
Effect of dexamethasone on intelligence and hearing in preterm infants: a meta-analysis
Ruolin Zhang, Tao Bo, Li Shen, Senlin Luo, Jian Li
15th March 2014, 9(6):637-645
DOI:10.4103/1673-5374.130096  
  4 2,022 204
RESEARCH AND REPORTS
Puerarin accelerates neural regeneration after sciatic nerve injury
Minfei Wu, Guanjie Zhao, Xiaoyu Yang, Chuangang Peng, Jianwu Zhao, Jun Liu, Rui Li, Zhongli Gao
15th March 2014, 9(6):589-593
DOI:10.4103/1673-5374.130097  PMID:25206860
  4 1,858 411
Sensory reinnervation of muscle spindles after repair of tibial nerve defects using autogenous vein grafts
Youwang Pang, Qingnan Hong, Jinan Zheng
15th March 2014, 9(6):610-615
DOI:10.4103/1673-5374.130103  PMID:25206863
  4 2,142 297
PERSPECTIVES
Role of P2X 7 receptors in neuronal death in the retina
Tetsuya Sugiyama
15th March 2014, 9(6):579-581
DOI:10.4103/1673-5374.130090  PMID:25206858
  3 1,329 243
RESEARCH AND REPORTS
Follow-up evaluation with ultrasonography of peripheral nerve injuries after an earthquake
Man Lu, Yue Wang, Linxian Yue, Jack Chiu, Fanding He, Xiaojing Wu, Bin Zang, Bin Lu, Xiaoke Yao, Zirui Jiang
15th March 2014, 9(6):582-588
DOI:10.4103/1673-5374.130095  PMID:25206859
  1 2,790 343
PERSPECTIVES
Dipping cells in acidic bath could make stem cells
Jinhui Chen, Yiwen Ruan, Kwok-fai So, Xiao-Ming Xu
15th March 2014, 9(6):575-576
DOI:10.4103/1673-5374.130087  PMID:25206856
  - 1,499 239
TECHNICAL UPDATES
Vasopressin decreases neuronal apoptosis during cardiopulmonary resuscitation
Chi Ma, Zhe Zhu, Xu Wang, Gang Zhao, Xiaoliang Liu, Rui Li
15th March 2014, 9(6):622-629
DOI:10.4103/1673-5374.130107  PMID:25206865
  - 1,758 330
Mifepristone modulates serotonin transporter function
Chaokun Li, Linlin Shan, Hongbo Jiang, Xinjuan Li, Linyu Wei, Dongliang Li
15th March 2014, 9(6):646-652
DOI:10.4103/1673-5374.130112  PMID:25206868
  - 5,281 370
Feedback
Subscribe